Pentaksiran Dalam Pendidikan – Maksud dan Pelaksanaan

Pentaksiran dalam pendidikan di Malaysia adalah suatu proses yang penting dalam sistem pendidikan negara tersebut. Pentaksiran digunakan untuk mengukur pencapaian dan perkembangan pelajar, serta membantu guru dan pentadbir sekolah dalam merancang pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Di Malaysia, terdapat beberapa jenis pentaksiran yang digunakan dalam sistem pendidikan, termasuklah:

Pentaksiran Formatif:

Ini adalah jenis pentaksiran yang dilakukan secara berterusan semasa proses pembelajaran. Guru menggunakan pentaksiran formatif untuk memahami tahap pemahaman pelajar dan memberikan maklum balas yang sesuai untuk meningkatkan pembelajaran mereka.

Pentaksiran formatif merupakan proses yang berterusan dalam pendidikan untuk memahami kemajuan pelajar semasa pembelajaran. Contohnya, seorang guru mungkin menggunakan soalan-soalan terbuka dalam kelas untuk menggalakkan perbincangan dan pemahaman pelajar tentang topik tertentu. Guru juga boleh mengamati pelajar semasa aktiviti kumpulan atau perbincangan, menilai respons mereka, dan memberi maklum balas segera. Selain itu, penugasan kecil yang diberikan secara berkala dapat membantu guru menilai pemahaman pelajar dan mengesan isu yang perlu diselesaikan. Dengan pentaksiran formatif, guru dapat menyesuaikan pengajaran mereka untuk memastikan pelajar mencapai matlamat pembelajaran dengan lebih efektif.

Pentaksiran Sumatif Dalam Pendidikan:

Pentaksiran sumatif dilakukan pada akhir sesuatu pengajaran atau pembelajaran untuk mengukur pencapaian pelajar. Contohnya, peperiksaan akhir semester atau tahun.

Pentaksiran sumatif adalah proses penilaian yang dijalankan pada akhir sesuatu pembelajaran untuk mengukur pencapaian pelajar secara keseluruhan. Contohnya, peperiksaan akhir semester atau tahun adalah bentuk pentaksiran sumatif yang biasa. Pelajar akan diuji dalam semua topik yang diajar sepanjang tempoh tersebut, dan prestasi mereka dinilai berdasarkan kepada markah yang mereka peroleh dalam peperiksaan tersebut. Hasil peperiksaan ini digunakan untuk menentukan tahap pencapaian pelajar dan memberi mereka penarafan akhir dalam subjek tersebut. Pentaksiran sumatif memberikan gambaran keseluruhan tentang pencapaian pelajar setelah mereka menyelesaikan kursus atau modul pembelajaran.

Murid yang aktif dalam suasana pentaksiran oleh sekolah

Pentaksiran Diagnostik Dalam Pendidikan:

Jenis pentaksiran ini digunakan untuk mengenal pasti kelemahan pelajar dalam bidang tertentu. Ia membantu guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai untuk membantu pelajar mengatasi kelemahan mereka.

Pentaksiran diagnostik adalah bentuk penilaian yang digunakan untuk mengenal pasti kelemahan dan kekuatan pelajar dalam sesuatu bidang pembelajaran. Contoh pentaksiran diagnostik dalam matematik mungkin melibatkan ujian awal untuk mengukur pemahaman pelajar tentang konsep asas seperti operasi tambah dan tolak. Hasil ujian ini membantu guru untuk mengenal pasti pelajar yang mungkin memerlukan bantuan tambahan dalam memahami aspek tertentu dalam matematik. Dengan maklum balas daripada pentaksiran diagnostik, guru boleh merancang pengajaran yang sesuai dan memberi perhatian khusus kepada pelajar yang menghadapi kesukaran dalam bidang tertentu, membantu mereka meningkatkan pencapaian akademik mereka dalam jangka panjang.

Baca Juga : Doa Untuk Belajar Agar Mudah Faham

Pentaksiran Norma-Referenced:

Pentaksiran ini membandingkan pencapaian pelajar dengan pencapaian pelajar lain dalam kumpulan yang sama. Ia membantu mengenal pasti pelajar yang berada di atas atau di bawah purata dalam kumpulan tersebut.

Pentaksiran norma-referenced adalah bentuk penilaian yang membandingkan prestasi pelajar dengan prestasi pelajar lain dalam kumpulan yang sama atau populasi rujukan. Contohnya, ujian prestasi standardisasi yang diberikan kepada pelajar sekolah dalam subjek tertentu. Hasil ujian ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelajar berada dalam perbandingan dengan pelajar lain dalam negara atau kawasan yang sama. Skor pelajar kemudian dibandingkan dengan purata atau peratusan tertentu untuk menentukan sama ada prestasi mereka berada di atas atau di bawah norma rujukan. Pentaksiran norma-referenced membantu mengklasifikasikan pelajar dalam tahap prestasi yang berbeza dan biasanya digunakan untuk tujuan perbandingan statistik.

Pentaksiran Criterion-Referenced:

Pentaksiran ini mengukur pencapaian pelajar berdasarkan kepada kriteria atau standard yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia tidak mengambil kira prestasi pelajar lain dalam kumpulan.

Pentaksiran criterion-referenced adalah proses penilaian yang mengukur pencapaian pelajar berdasarkan kepada kriteria atau standard prestasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, ujian dalam satu mata pelajaran yang memerlukan pelajar mencapai tahap kefahaman tertentu dalam topik-topik tertentu, seperti matematik. Jika pelajar mencapai atau melebihi tahap kefahaman yang telah ditetapkan dalam standard prestasi tersebut, mereka dianggap telah berjaya dalam ujian tersebut. Pendekatan ini lebih berfokus pada pemahaman pelajar terhadap materi pembelajaran dan pencapaian terhadap matlamat pembelajaran yang telah ditetapkan, berbeza dengan pentaksiran norma-referenced yang membandingkan pelajar dengan pelajar lain dalam kumpulan.

Pelajar akan menjadi lebih fokus dalam pembelajaran.

Pentaksiran Kendiri (Self-Assessment):

Pelajar diajar untuk menilai diri sendiri berdasarkan kepada objektif pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini membantu pelajar untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan mereka sendiri.

Pentaksiran kendiri adalah proses di mana pelajar menilai diri sendiri berdasarkan matlamat pembelajaran dan kriteria prestasi yang telah ditetapkan. Contohnya, dalam kelas Bahasa Inggeris, pelajar mungkin diminta untuk menilai kemahiran menulis mereka sendiri. Mereka akan membandingkan tulisan mereka dengan kriteria seperti penggunaan tatabahasa yang betul, kejelasan, dan struktur ayat. Setelah menilai diri sendiri, pelajar dapat mengenal pasti aspek-aspek di mana mereka perlu meningkatkan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kemahiran menulis mereka. Pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar untuk mengambil tanggungjawab terhadap pembelajaran mereka dan melibatkan mereka secara aktif dalam proses penilaian.

Pentaksiran Berasaskan Projek atau Tugasan (Project-Based Assessment):

Pelajar dikehendaki untuk menjalankan projek atau tugasan tertentu, dan pencapaian mereka dinilai berdasarkan prestasi dalam projek atau tugasan tersebut.

Pentaksiran berdasarkan projek adalah proses penilaian di mana pelajar dikehendaki menjalankan projek atau tugasan yang melibatkan penyelidikan, perancangan, dan pelaksanaan aktiviti tertentu. Contohnya, dalam mata pelajaran Sains, pelajar boleh diberi tugasan untuk menjalankan eksperimen saintifik. Mereka perlu merancang eksperimen, mengumpul data, menganalisis hasil, dan membuat laporan. Penilaian kemudian berdasarkan kualiti laporan, kemahiran penyelidikan, serta kebolehan pelajar dalam menjelaskan hasil dan kesimpulan eksperimen. Pendekatan ini membolehkan pelajar mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks praktikal, mengembangkan kemahiran penyelidikan, dan mempromosikan pembelajaran berdasarkan projek yang lebih mendalam dan berfokus.

Pentaksiran Pengalaman Praktikal (Pentaksiran Dalam Pendidikan)

Untuk pelajar dalam program pendidikan vokasional atau teknikal, pentaksiran pengalaman praktikal dilakukan untuk mengukur prestasi mereka semasa menjalani latihan praktikal di tempat kerja.

Pentaksiran pengalaman praktikal adalah proses penilaian yang digunakan dalam pendidikan vokasional atau teknikal untuk menilai prestasi pelajar semasa menjalani latihan praktikal di tempat kerja. Contohnya, seorang pelajar yang mengikuti program latihan juruteknik mungkin akan ditempatkan di bengkel mekanik untuk menjalani latihan praktikal. Guru atau penyelia di tempat kerja akan menilai pelajar berdasarkan kemahiran praktikal mereka, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, serta sikap dan etika kerja. Penilaian ini membantu menentukan sama ada pelajar telah mencapai kompetensi yang diperlukan untuk menjadi juruteknik yang berjaya. Pentaksiran pengalaman praktikal memastikan pelajar siap untuk menghadapi tuntutan pekerjaan dalam bidang mereka.

Sistem pentaksiran dalam pendidikan Malaysia boleh berbeza mengikut tahap pendidikan dan kurikulum yang digunakan. Ia adalah alat penting dalam mengukur dan meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia, serta memastikan pelajar mencapai matlamat pembelajaran yang ditetapkan.

Baca Juga : Pentaksiran Berasaskan Sekolah dari Kementerian (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *